ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/E-MAIL


Επικοινωνία / Contact

Δήμος Μεσσήνης
Δ/ση: Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τμήμα: Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς & Απασχόλησης
Οδός Δημάρχου Παύλου Πτωχού, 24200 Μεσσήνη 

Municipality of Messene
Social Solidarity & Social Affairs
Section of Culture, Sport and Youth & Employment
Mayor Paul Street Street, 24200 Messene 
Greece 

Πληροφορίες / Information

(+30) 2722 3 60116 (κα Χ. Αθανασοπούλου)

mail
xathanasopoulou@messini.gr